VI EPhO - Lubiana - 2022 (formato PDF - 3924 kB)

V EPhO - on line - 2021 (formato PDF - 454 kB)

IV EPhO - on line - 2020 (formato PDF - 2500 kB)

III EPhO - Riga - 2019 (formato PDF - 360 kB)

II EPhO - Mosca - 2018 (formato PDF - 1300 kB)

I EPhO - Tallin - 2017 (formato PDF - 492 kB)